പേജ്_ബാനർ (1)
പേജ്_ബാനർ (2)
പേജ്_ബാനർ (3)
പേജ്_ബാനർ (4)
പേജ്_ബാനർ (5)

ആന്റിനകൾ

ക്വാൽവേവിന്റെ ആന്റിനകളിൽ മൂന്ന് തരം ഉൾപ്പെടുന്നു: സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗെയിൻ ഹോൺ ആന്റിനകൾ, ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഹോൺ ആന്റിനകൾ, കോണാകൃതിയിലുള്ള ഹോൺ ആന്റിനകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മികച്ച നിലവാരം, 116GHz വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി